V.I. Pavlov

V.I. Pavlov

Vladimir Ivanovich Pavlov was professor of Economics in Moscow State University, Moscow.