G.V. Plekhanov

G.V. Plekhanov

Georgi Valentinovich Plekhanov (1856-1918) was a Marxist revolutionary and theoretician.